Vytvoriť účet

Korelácia vyjadruje, ako veľmi spolu dve veličiny štatisticky súvisia. Aby sme to dokázali vyjadriť, môžeme použiť najrôznejšie koeficienty a vzťahy. Najpoužívanejší korelačný vzťah je Pearsonov, ktorého hodnota určuje, ako veľmi lineárne sú dve veličiny závislé.

Pokiaľ je korelácia hodnota 1, znamená to dokonalú koreláciu. Pokiaľ je 0, znamená to, že veličiny spolu nekorelujú.

Ako príklad korelácie blízkej jednej si uveďme priemerný mesačný úhrn zrážok behom roku v Prahe a v kanadskom Calgary. V ľavom grafe je na vodorovnej osi doba behom roku, na zvislej osi priemerný úhrn zrážok v jednotlivých mesiacoch.

V pravom grafe je na vodorovnej osi úhrn zrážok v Prahe, na zvislej osi úhrn zrážok v Calgary. Každý bod v pravom grafe predstavuje mesiac v roku.

1 / 7